Digital samverkan

Som klusterorganisationer har vi medlemmar med många likheter, men de skiljer sig också mycket åt – till storleken, geografisk placering och i sättet de arbetar på. Under projektet har vi upptäckt fördelarna med att digitalisera nätverket och tillgängliggöra människor över hela världen för varandra. Fördelarna med att nätverka digitalt är många, exempelvis effektiviserar det möjligheten till kommunikation genom att det sparar tid, går att filtrera och är sökbart. Men framför allt genom att vara gränslöst – du kan nå ut till vem som helst, när som helst.

Tips 8!

Digga det digitala!

Att digitalisera innovationsprocessen kan vara ett effektivt sätt att öka samverkan mellan deltagarna. Det gör att varken tid eller plats behöver begränsa processen. Deltagarna kan delta med idéer och kunskap oavsett var de befinner sig och vid en tidpunkt som passar dem. Det gör det också lättare att bjuda in personer med specifik kompetens från andra delar av världen. Att skapa en digital innovationsmiljö online kan dessutom bidra till att fler känner sig manade att delta i processen – deltagarna kan i lugn och ro bidra med sina idéer när helst de dyker upp, gå tillbaka i händelseförloppet och bygga vidare på varandras tankar. Dessutom får individer som är bättre på att kommunicera i skrift än i tal ett större genomslag än vad de annars hade fått, eftersom de då kan pitcha sina idéer och tankar genom en ny kanal. Ha dock respekt för att vi alla har olika mognadsgrader, för en del kan det vara svårare och ta längre tid att lära sig nya arbetsmetoder och digitala verktyg.

Tips 9!

Börja offline!

Fördelen med digitala plattformar är att man kan jobba mer effektivt med nätverkande, idégenereringen och idéutveckling. Men teknik i all ära – det är vi människor som är de viktigaste verktygen i utvecklingen av nya innovationer. Digital samverkan får bäst effekt om de kombineras med aktiviteter offline. Fördelen med verkliga möten är exempelvis att många har lättare för att bygga förtroende för och känna samhörighet med människor som de träffat ”på riktigt”. Därför är det en bra idé att börja bädda för samverkan offline eller att initiera digital samverkan för en grupp människor som redan har en etablerad relation med varandra.

Bäst resultat uppnås om man sömlöst kan integrera digitala innovationsarenor med “verkliga” innovationsmiljöer, där människor träffas ansikte mot ansikte. Ett första steg kan vara att föra över tankar och idéer som uppstår i fysiska möten till en digital plattform, där ni sedan gemensamt kan fortsätta innovationsprocessen och även bjuda in andra. På så vis tappar ni inte takt mellan era fysiska möten. Fundera på hur dina etablerade offlineaktiviteter kan kombineras med digitala aktiviteter så att det som sker i det fysiska rummet även ska kunna fortsätta ske digitalt.

Tips 10!

Välj rätt verktyg!

Det digitala verktyget du väljer måste vara enkelt och intuitivt att använda. Att ändra sitt eget arbetssätt kan ta tid, att ändra andras är ännu svårare. Det får inte upplevas som tidsödande; tvärtom ska det spara tid! Det är därför essentiellt att funktionerna är intuitivt utformade och välanpassade till dina och de andra deltagarnas behov. Det måste vara okomplicerat och roligt att ta del av vad som händer på plattformen, samt att själv bidra. Genom att skapa en plattform för digital samverkan kan deltagarna som bjudits in i innovationsprocessen kommunicera och interagera med varandra på eget initiativ – utan att den som initierat processen behöver vara närvarande. Det är dock viktigt att komma ihåg att det krävs en hel del handpåläggning för att engagera deltagarna till digital samverkan på ett helt annat sätt än om du bjuder in till ett fysiskt möte.

Tänk till!

  1. Händer det att du inte hinner gå på möten som du gärna skulle ha velat delta i? Hade ni kunnat samverka digitalt istället?
  2. Vilka digitala plattformar använder du dig av redan idag – skulle någon av dem kunna användas i en innovationsprocess?
  3. Vem skulle du vilja samverka med som du inte regelbundet träffar ansikte mot ansikte?
  4. Hur skulle du kunna arbeta mer med digital samverkan på din arbetsplats? Vad hindrar dig från att applicera nya arbetssätt?

Läs också våra tips om: