Öppen innovation

Som klusterorganisationer arbetar vi ständigt med att sammanföra olika typer av kompetenser och få dem att samverka i olika innovationsprocesser. Öppen innovation handlar om att öppna upp sin innovationsprocess till att även inkludera externa parter. Det kan handla om att dela med sig av sina idéer, tillgångar, behov och utmaningar för att erhålla värdefull input och hitta nya potentiella samarbetspartners. Uttrycket öppen innovation introducerades av Dr. Henry Chesbrough 2003 i boken ”Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology”.

”Öppen innovation är ett paradigm som innebär att företag kan och bör använda såväl externa som interna idéer, samt interna och externa vägar till marknaden, när företagen utvecklar sin teknik”.

Tips 1!

Ingen är expert på allt!

Många innovativa idéer tenderar att komma från de mest oväntade håll. Att använda sig av öppen innovation gör det möjligt för fler att delta och engagera sig i din innovationsprocess. Det ger dig tillgång till och möjligheten att bygga vidare på andras kunskaper, tankar och erfarenheter som kan leda till oanade resultat. Att nyttja modeller för öppen innovation handlar till stor del om att bredda sitt kontaktnät för att finna nya samarbeten och inspireras av andra. Det kan i sin tur leda vidare till nya innovativa idéer. En öppen innovationsprocess tar tid och genererar oftast inga snabba lösningar. Istället handlar det om att ställa öppna frågor och låta de som bjudits in i processen leda dig vidare. Kanske är det just deras följdfrågor som ger dig de rätta svaren.

Tips 2!

Våga!

Att öppna upp och berätta om dina planer, problem eller de utmaningar du står inför kan kännas obekvämt gentemot dina målgrupper och kunder, samarbetspartners och konkurrenter – för vad händer om de får ta del av dina strategier eller svagheter?

Å andra sidan kan en inbjudan till delaktighet och samverkan skapa engagemang, förståelse och fördjupade relationer på ett sätt som inte bara gynnar din utveckling utan även ditt anseende.

Steg ett i en öppen innovationsprocess är att våga. Börja med dig själv! Vilken kunskap och vilka erfarenheter kan du dela med dig av som kan vara till hjälp för någon annan?  Känns det obekvämt att dela med dig av dina bästa idéer, börja med att dela med dig av dina misslyckanden. Att bjuda på kunskap om fallgropar och vilka idéer som inte fungerat kan vara till minst lika stor nytta.

Tips 3!          

Skapa trygghet!

Teoretiskt sett ser vi alla nyttan i att hjälpa varandra, men trots detta håller vi ofta helst saker för oss själva och engagerar oss sällan i okända individers problem. Att använda sig av öppen innovation som metod kan kännas otryggt och skrämmande och frågor som ”Hur bör jag bete mig?”, ”Tänk om någon snor min idé?” och ”Vad får jag säga?” uppkommer ofta.

För att kunna applicera öppen innovation på ett framgångsrikt sätt krävs goda kunskaper om hur man ska förhålla sig i en öppen miljö. Det är viktigt att alla som deltar känner sig trygga för att fullt ut kunna dra nytta av fördelarna med öppen innovation. Börja med att öka kompetensen om öppen innovation bland de som ska delta i processen, erbjud vägledning och stöd och var tydlig kring vad som gäller för de som ska delta och hur idéerna som kommer fram hanteras. Kom också ihåg att en öppen innovationsmiljö inte nödvändigtvis behöver vara öppen för vem som helst. Försäkra dig om att alla som deltar känner till förutsättningarna för vem som bjudits in att delta i processen.

Tips 4!

Motivera mera!

Det kommer aldrig vara helt riskfritt att delta i en öppen innovationsprocess och därmed handlar det om att övertyga deltagarna om att de potentiella vinsterna med att använda öppen innovation överträffar riskerna. Exempelvis måste de som delar med sig av sin kunskap och sina behov, även få garantier på att de får något tillbaka. Var tydlig med vilka incitament som gäller – är det pengar, kontakter, samarbete, uppskattning eller någon annan form av incitament som motiverar deltagarna till att engagera sig i din innovationsprocess? Kanske är det något så enkelt som ett utbyte av idéer och kompetens!

Tänk till!

  1. Står du inför några utmaningar som skulle kunna lösas med öppen innovation?
  2. Vad skulle du själv kunna dela med dig av i en öppen innovationsprocess?
  3. Vilka fördelar ser du med öppen innovation?
  4. Vilka risker ser du och hur kan du motverka dessa?